Aktualności

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o. w likwidacji oferuje wynajem sprzętu budowlanego:
Czytaj całość
 
Strona główna

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o. w likwidacji

ul. Korczaka 1, 39-300 Mielec

NIP: 817-12-01-933

tel.: 17 586 20 26

fax: 17 586 40 11

e-mail: ofertowanie@rpm-mielec.pl 

 

Likwidator Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o. w likwidacji w Mielcu

ul. Korczaka 1, 39-300 Mielec

Ogłasza sprzedaż nw. sprzętu:

1. Spycharka Caterpillar CAT D6 MLGP, nr fabr. 4JNO2638, rok bud. 2001, 17121 mth cena, 152 000 zł netto - do negocjacji

2. Walec VOLVO SD115 D, nr fabr. 600187, rok bud. 2011, 5661 mth, cena 152 000 zł netto - do negocjacji 

3. Koparka gąsienicowa ATLAS 1704 LC, nr fabr. 373R6520, rok bud. 1995, 10896 mth, cena 54 000 zł netto - do negocjacji

4. Koparka gąsienicowa KAMATSU PC 240 LC-7, nr fabr. KMTPC 113v55K40506, rok bud. 2004, 13753 mth, cena 122 000 zł netto - do negocjacji

5. Koparka gąsienicowa Caterpillar CAT 322 BLN, nr fabr. 12300514, rok bud. 1999, 16797 mth, cena 132 000 zł netto - do negocjacji

6. Koparko - ładowarka Caterpillar CAT 428 E, nr fabr. DXC00459, rok bud. 2009, 5257 mth, cena 145 000 zł netto - do negocjacji

 

Pisemne oferty na zakup z podaniem rodzaju, marki, typu, roku budowy oraz nazwę oferenta, adres, nr telefonu do kontaktu i proponowaną cenę zakupu należy składać na adres Likwidatora Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o. w likwidacji w Mielcu ul. Korczaka 1, 39-300 Mielec.

Oferty będą niezwłocznie otwierane a oferenci informowani o podjętej decyzji sprzedaży. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Bazie Sprzętu i Transportu w siedzibie Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o. w likwidacji w Mielcu ul. Korczaka 1, 39-300 Mielec w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Osoby wyznaczone do kontaktu: Kazimierz Kamiński tel. 605 884 126, Tadeusz Woźniak tel. 605 570 373.

Uwaga: Spółka posiada również do sprzedania części zamienne do różnych maszyn budowlanych oraz: drobny sprzęt budowlany, kontenery, grodzice GU 16-400 (G 62), wyroby betonowe, rury i inne materiały. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich przedmiotów przewidzianych do sprzedaży w naszym magazynie przy ul. Korczaka 1 w Mielcu i do składania ofert.

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o. w likwidacji

Ogłasza sprzedaż nieruchomości

położonej pod adresem ul. Korczaka 1, 39-300 Mielec. Budynek murowany, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy budynku – 309 m2, powierzchnia użytkowa – 959,64 m2. Remonty budynku w ostatnich latach obejmowały: wymianę pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej na okna PVC, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku, remont części pomieszczeń wewnątrz budynku, wykonanie instalacji antywłamaniowej.

1. Stan prawny
Działka nr 857/5 położona w Mielcu w obrębie 5 Smoczka objęta jest księgą wieczystą nr TB1M/00032991/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych i stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu.

2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Ogólnym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Zgodnie ze studium gospodarowania przestrzennego miasta Mielec nieruchomość położona jest w obszarze z zabudową produkcyjną i usługową. W obecnym okresie działka zabudowana jest budynkiem administracyjnym. 

3. Cena szacunkowa nieruchomości
Cenę szacunkową nieruchomości ustalono na 1 817 721,00 zł. Operat szacunkowy wykonano 14.12.2016 r.

4. Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie, sporządzoną w języku polskim na adres:

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o.

ul. Korczaka 1, 39-300 Mielec

5. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę ( firmę ) i adres ( siedzibę) adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
b) określenie przedmiotu oferty,
c) oświadczenie Oferenta o gotowości do przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
d) oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń,
e) zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne, podatki i koszty (opłaty) sądowe, koszty postępowania wieczystoksięgowego a w przypadku cudzoziemca także koszty pracy tłumacza przysięgłego.
f) aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku Oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi) , albo kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w zakresie stron zawierających dane identyfikacyjne z fotografią, numerem dokumentu, wystawcę dokumentu i podpis (w przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi)
g) w przypadku Oferentów składających oferty przez pełnomocników – pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego
h) datę sporządzenia oferty,
i) oferowaną cenę,
j) sposób zapłaty ceny, 

6. Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży budynku administracyjnego, mapy oraz plany wraz z wyrysem wydzielonej części działki można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa od pon-pt. w godz. 7-15. lub pod numerem telefonu 17 586 20 26

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych "RPM Mielec" Spółka z o. o. w Mielcu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000152157 specjalizuje się w wykonywaniu robót budowlanych jako generalny wykonawca w dziedzinie budowy obiektów inżynierii wodnej w tym:

  • roboty melioracyjne i zagospodarowanie pomelioracyjne
  • roboty budownictwa wodnego i ogólnego
  • roboty inżynieryjne - przepompownie, kanalizacje i oczyszczanie ścieków, wodociągi, stacje uzdatniania wody
  • roboty pokrewne w branżach wyżej wymienionych, np. budowa dróg rolniczych, chodników, wysypisk śmieci
Dodatkowym zakresem działalności przedsiębiorstwa są :
  • Prowadzenie usług w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego i transportu
  • Produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa w tym:
materiałów budowlanych i prefabrykatów oraz wyrobów żelbetowych i żużlobetonowych. 
  • Produkcja masy betonowej
  • Sprzedaż detaliczna paliw oraz olejów do pojazdów samochodowych
  • Produkcja elementów metalowych i obróbka skrawaniem
  • Handel hurtowy i detaliczny materiałami wodociągowo - kanalizacyjnymi
Budynek RPM
Zapewniamy terminowość oraz wysoką jakość wykonanych robót, przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów budowlanych dostępnych na rynku.